1 Dane ogólne

1.1 Cel i odpowiedzialność

1. Niniejsza Polityka prywatności informuje o charakterze, zakresie i celu przetwarzania danych osobowych związanych z naszą ofertą online i powiązanymi stronami internetowymi, funkcjami i treściami (zwanymi dalej „oferta online” lub „strona internetowa”).
2. ROLLON GMBH (Bonner Straße 317-319, 40589 Düsseldorf) – zwany dalej „oferentem”, „my” lub „nami” – jest dostawcą oferty internetowej i jest odpowiedzialny za ochronę danych.
3. Nasza oferta online jest świadczona przez Mittwald CM Service GmbH & Co. KG (Königsberger Straße 4-6, D-32339 Espelkamp).
4. Nasz specjalista ds. ochrony danych jest dostępny pod adresem e-mail r.schicks@rollon.de .
1. Termin „użytkownik” obejmuje wszystkich klientów i odwiedzających ofertę online.

1.2 Podstawy prawne

Zbieramy i przetwarzamy dane osobowe w oparciu o następujące podstawy prawne:

a. Zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Zgoda to każde dobrowolne wyrażenie woli, w sposób świadomy i jednoznaczny, w formie oświadczenia lub innego jednoznacznego aktu potwierdzającego, którym osoba, której dane dotyczą, potwierdza swoją zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych.

b. Konieczność wykonania umowy lub przeprowadzenia działań przygotowawczych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tzn. dane są wymagane, abyśmy mogli wywiązać się ze zobowiązań umownych wobec Państwa lub potrzebujemy danych do przygotowania umowy z Państwem.

c. Przetwarzanie w celu wypełnienia obowiązku prawnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, to np. przetwarzanie danych wymagane przez ustawę lub inne przepisy.

d. Przetwarzanie w celu ochrony uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tzn. że przetwarzanie jest niezbędne do ochrony naszych uzasadnionych interesów lub interesów stron trzecich, chyba że przeważają interesy lub podstawowe prawa i wolności z Państwa strony, które wymagają ochrony danych osobowych.

1.3 Prawa osób, których dane dotyczą

Użytkownik ma następujące prawa w zakresie przetwarzania przez nas danych:

a. Prawo do informacji zgodnie z art. 15 RODO
b. Prawo do sprostowania danych zgodnie z art. 16 RODO
c. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) zgodnie z art. 17 RODO
d. Prawo do ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO
e. Prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO
f. Prawo do sprzeciwu zgodnie z art. 21 RODO

Wskazówka: Użytkownicy mogą w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu ich danych osobowych zgodnie z wymogami prawnymi ze skutkiem na przyszłość. Sprzeciw może w szczególności dotyczyć przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego.
Bez uszczerbku dla jakiegokolwiek innego administracyjnego lub sądowego środka zaskarżenia, mają Państwo prawo złożyć skargę do organu nadzorczego, w szczególności w Państwie Członkowskim swojego miejsca zamieszkania, miejsca zatrudnienia lub miejsca domniemanego naruszenia, jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza postanowienia RODO.

1.4 Usunięcie danych i czas przechowywania danych

Dane osobowe osoby, której dane dotyczą, zostaną usunięte lub zablokowane gdy tylko cel przechowywania danych przestanie istnieć. Ponadto takie przechowywanie może mieć miejsce, jeżeli ustawodawca europejski lub krajowy przewiduje rozporządzenia, ustawy lub inne przepisy UE, którym podlega Osoba odpowiedzialna. Zablokowanie lub usunięcie danych ma również miejsce, gdy upłynie okres przechowywania określony przez wyżej wymienione normy, chyba że zachodzi potrzeba dalszego przechowywania danych w celu zawarcia umowy lub wykonania umowy.

1.5 Bezpieczeństwo przetwarzania

1. Wprowadziliśmy odpowiednie i najnowocześniejsze techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa. W ten sposób przetwarzane przez nas dane są chronione przed przypadkową lub celową manipulacją, utratą, zniszczeniem i nieautoryzowanym dostępem.
2. Do środków bezpieczeństwa należy w szczególności zaszyfrowany transfer danych między przeglądarką a naszym serwerem.

1.6 Przekazywanie danych stronom trzecim, podwykonawcom i dostawcom zewnętrznym

1. Przekazywanie danych osobowych stronom trzecim odbywa się tylko zgodnie z wymogami ustawowymi. Udostępniamy dane użytkowników stronom trzecim, jeśli jest to np. konieczne do celów rozliczeniowych lub innych celów, gdy przekazanie danych jest konieczne w celu wywiązania się z zobowiązań umownych wobec użytkowników.
2. Jeśli korzystamy z usług podwykonawców w naszej ofercie online, zawarliśmy stosowne ustalenia umowne z tymi firmami, a także przedsięwzięliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne.
3. Jeśli korzystamy z treści, narzędzi lub innych środków pochodzących od innych firm (zwanych dalej „usługodawca będący stroną trzecią”) i których siedziba znajduje się w państwie trzecim, zakłada się, że dane zostaną przeniesione do krajów zamieszkania usługodawców będących stroną trzecią. Przekazywanie przez nas danych osobowych do państw trzecich odbywa się tylko wtedy, gdy istnieje odpowiedni poziom ochrony danych, udzielona została zgoda użytkownika lub inne zezwolenia prawne.

2 Konkretne przetwarzanie danych

2.1 Zbieranie informacji na temat korzystania z oferty online

1. Podczas korzystania z oferty online informacje są automatycznie przesyłane z przeglądarki użytkownika do nas; obejmuje to nazwę wywołanej strony internetowej, plik, datę i godzinę pobrania, ilość przesłanych danych, komunikat o pomyślnym pobraniu, typ i wersję przeglądarki, system operacyjny użytkownika, adres URL strony odsyłającej (poprzednio odwiedzana strona), adres IP i żądającego operatora.
2. Przetwarzanie tych informacji opiera się na uzasadnionych interesach zgodnie z art. 6 ust. (1) lit. f RODO (np. w celu zoptymalizowania oferty internetowej) i zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania zgodnie z art. 5 ust. (1) lit. f RODO (np. w celu obrony i wyjaśnienia cyberataków).
3. Informacja zostanie 60 dni po zakończeniu połączenia – tzn. korzystania z oferty online – usunięta automatycznie, o ile nie ma określonych innych okresów przechowywania.
4. Gromadzenie danych i przechowywanie danych w plikach dziennika jest niezbędne do zapewnienia oferty online. Dlatego nie ma możliwości usunięcia, zastrzeżenia lub korekty ze strony użytkownika.

2.2 Formularz kontaktowy i kontakt przez e-mail

1. Przy skontaktowaniu się z nami (za pośrednictwem formularza online lub e-mail), dane dostarczone przez użytkownika są przetwarzane wyłącznie w celu przetworzenia żądania i jego wykonania.
2. Każde inne wykorzystanie danych opiera się wyłącznie na zgodzie użytkownika.
3. Dane użytkowników są przechowywane w naszym Systemie Zarządzania Relacjami z Klientem („System CRM”) lub porównywalnym oprogramowaniu / bazie danych. Obowiązują prawne okresy przechowywania listów firmowych.

2.3 Linki do innych stron internetowych

1. Przy korzystaniu z niektórych naszych usług (np. „Kontakt”) nastąpi automatyczne przekierowanie na stronę internetową www.rollon.com .
2. Należy pamiętać, że ta polityka prywatności tam nie obowiązuje. Polityka prywatności połączonej linkiem strony internetowej może się znacznie różnić od naszej polityki prywatności.

2.4 Menedżer tagów Google

1. Niniejsza strona korzysta z Menedżera tagów Google. Usługa ta umożliwia zarządzanie tagami strony za pośrednictwem interfejsu. Menedżer tagów Google implementuje tylko tagi, nie ustawia plików cookie i nie gromadzi danych osobowych. Menedżer tagów Google uruchamia inne tagi, które mogą gromadzić dane osobowe. Jednak Menedżer tagów Google nie uzyskuje dostępu do tych danych.
2. Jeśli zostanie dezaktywowany na poziomie domeny lub pliku cookie, pozostanie w mocy dla wszystkich tagów śledzenia, o ile zostaną one zaimplementowane za pomocą Menedżera tagów Google.

2.5 Google Analytics

1. Niniejsza strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google Inc. („Google”).
2. Google Analytics wykorzystuje tak zwane „pliki cookie”, pliki tekstowe przechowywane na komputerze użytkownika, które umożliwiają analizę korzystania ze strony internetowej przez użytkownika. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z tej strony internetowej są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Jednak w przypadku aktywacji anonimizacji IP na tej stronie internetowej, Państwa adres IP zostanie wcześniej skrócony przez Google w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie wysłany na serwer Google w USA i tam skrócony. W imieniu operatora tej strony internetowej Google wykorzysta te informacje do oceny korzystania z witryny, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i użytkowaniem Internetu dla operatora strony. Adres IP dostarczony przez Google Analytics w ramach Google Analytics nie zostanie połączony z innymi danymi Google. Można zapobiec przechowywaniu plików cookie poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania przeglądarki; należy jednak pamiętać, że jeśli tak ustawi się oprogramowanie, może stać się niemożliwe pełne wykorzystanie wszystkich funkcji tej strony internetowej. Ponadto można zapobiec gromadzeniu przez Google danych generowanych przez pliki cookie i związanych z korzystaniem z witryny (w tym adresu IP) oraz przetwarzaniem tych danych przez Google za pomocą dostępnej do pobrania i zainstalowania w linku http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de wtyczki do przeglądarki.
3. Mają Państwo również możliwość zapobiegania przyszłemu gromadzeniu danych podczas odwiedzania tej witryny przy użyciu następującego pliku cookie rezygnacji (Opt-Out-Cookie): Dezaktywacja Google Analytics

2.6 Czcionki Google

1. Nasza strona internetowa korzysta z czcionek Google firmy Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA).
2. Czcionki Google są używane bez uwierzytelniania i żadne pliki cookie nie są wysyłane do interfejsu programowania aplikacji (API) czcionek Google. Jeśli mają Państwo konto w Google, żadne informacje z Państwa konta Google nie będą przesyłane do Google podczas korzystania z czcionek Google. Google rejestruje tylko użycie CSS i używanych czcionek oraz bezpiecznie przechowuje te dane.
3. Więcej informacji na ten temat oraz odpowiedzi na inne pytania można znaleźć na stronie https://developers.google.com/fonts/faq.
4. Informacje na temat tego, jakie dane Google gromadzi i w jaki sposób je wykorzystuje, można znaleźć na stronie https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

2.7 Youtube

1. Używamy dostawcy YouTube do wprowadzania filmów. Filmy zostały wprowadzone w rozszerzonym trybie ochrony danych.
2. Witryna YouTube wykorzystuje pliki cookie do zbierania informacji o użytkownikach witryny. YouTube używa ich do ewidencji statystyk wideo, zapobiegania oszustwom i poprawiania łatwości obsługi.
3. Poprzez korzystanie z YouTube następuje łączenie się z siecią Google DoubleClick. Uruchomienie wideo może spowodować dalsze przetwarzanie danych. Nie mamy na to żadnego wpływu.
4. Aby uzyskać więcej informacji na temat ochrony danych w YouTube, należy zapoznać się z polityką prywatności YouTube pod adresem: http://www.youtube.com/t/privacy_at_youtube.

3 Polityka cookie

3.1 Informacje ogólne

1. Pliki cookie to informacje przesyłane z naszego serwera internetowego lub serwerów stron trzecich do przeglądarek internetowych użytkowników i przechowywane tam w celu późniejszego pobrania. Pliki cookie mogą być małymi plikami lub innymi rodzajami przechowywania informacji.
2. Jeśli użytkownicy nie życzą sobie, by pliki cookie zapisywane były na ich komputerze, zostaną poproszeni o wyłączenie tej opcji w ustawieniach systemowych przeglądarki. Zapisane pliki cookie można usunąć w ustawieniach systemowych przeglądarki. Wyłączenie plików cookie może prowadzić do ograniczeń funkcjonalnych niniejszej oferty online.
3.2 Możliwości wyrażenia sprzeciwu
Mogą Państwo sprzeciwić się użyciu plików cookie, które są używane do pomiaru zasięgów i celów promocyjnych poprzez
a. witrynę dezaktywacji inicjatywy reklam sieciowych: http://optout.networkadvertising.org/
b. Witryna USA http://www.aboutads.info/choices
c. Witryna europejska http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/

4 Zmiany w polityce prywatności

1. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności w związku z przetwarzaniem danych, w celu dostosowania jej do zmienionych sytuacji prawnych, zmian w ofercie internetowej lub przetwarzania danych.
2. Jeżeli wymagana jest zgoda użytkownika lub elementy polityki prywatności zawierają postanowienia dotyczące stosunku umownego z użytkownikami, zmiany zostaną wprowadzone wyłącznie za zgodą użytkowników.
3. Użytkownicy proszeni są o regularne informowanie się o treści niniejszej polityki prywatności.

Stan prawny: 18.05.2018

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.