1 Algemene informatie

1.1 Doeleinden en verantwoordelijkheid

1. Met deze privacyverklaring wordt u geïnformeerd over de manier waarop persoonsgegevens worden verwerkt en de omvang en het doeleinde ervan met betrekking tot ons onlineaanbod en de daaraan verbonden websites, functies en inhoud (hierna ‘website’ genoemd).
2. Aanbieder van de website en verwerkingsverantwoordelijke in het kader van de algemene verordening gegevensbescherming is ROLLON GMBH (Bonner Straße 317-319, 40589 Düsseldorf) – hier ‘aanbieder’, ‘wij’ of ‘ons’ genoemd.
3. Onze website wordt aangeboden door Mittwald CM Service GmbH & Co. KG (Königsberger Straße 4-6, 32339 Espelkamp, Duitsland).
4. Onze functionaris voor gegevensbescherming is te bereiken via het e-mailadres r.schicks@rollon.de.
1. Met het begrip ‘gebruiker’ worden alle klanten en bezoekers van de website bedoeld.

1.2 Rechtsgronden

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens op basis van de volgende rechtsgronden:

a. Toestemming overeenkomstig artikel 6 lid 1 sub a van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Toestemming is elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee de betrokkene door middel van een verklaring of een ondubbelzinnige actieve handeling hem betreffende verwerking van persoonsgegevens aanvaardt.

b. Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of het nemen van voorbereidende maatregelen overeenkomstig artikel 6 lid 1 sub b AVG. Dat wil zeggen dat de gegevens nodig zijn om aan de contractuele verplichtingen tegenover de gebruikers te kunnen voldoen of dat we de gegevens nodig hebben om voorbereidingen te kunnen treffen om een overeenkomst met de gebruikers te sluiten.

c. Verwerking om te voldoen aan een wettelijke verplichting overeenkomstig artikel 6 lid 1 sub c AVG. Dat wil zeggen dat op grond van een wet of andere voorschriften het verwerken van gegevens is voorgeschreven.

d. Verwerking voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen overeenkomstig artikel 6 lid 1 sub f AVG. Dat wil zeggen dat het nodig is om gegevens te verwerken om gerechtvaardigde belangen van onze kant of van derden te behartigen, voor zover de belangen, grondrechten en fundamentele vrijheden van de kant van de gebruiker, waar persoonsgegevens voor moeten beschermd, niet zwaarder wegen.

1.3 Rechten als betrokkene

U heeft de volgende rechten voor de gegevensverwerking door ons:

a. Recht op inzage overeenkomstig artikel 15 AVG
b. Recht op rectificatie overeenkomstig artikel 16 AVG
c. Recht op gegevenswissing (‘recht op vergetelheid’) overeenkomstig artikel 17 AVG
d. Recht op beperking van de verwerking overeenkomstig artikel 18 AVG
e. Recht op gegevensoverdraagbaarheid overeenkomstig artikel 20 AVG
f. Recht om bezwaar te maken overeenkomstig artikel 21 AVG
Opmerking: gebruikers kunnen overeenkomstig de wettelijke voorschriften op elk gewenst moment met ingang voor de toekomst bezwaar maken tegen de verwerking van hun persoonsgegevens. Er kan met name bezwaar worden gemaakt tegen de verwerking van uw gegevens ten behoeve van direct marketing.
Onverminderd andere mogelijkheden van administratief beroep of een voorziening in rechte, heeft u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar u gewoonlijk verblijft, u uw werkplek heeft of waar de beweerde inbreuk is begaan, indien u van mening bent dat de verwerking van u betreffende persoonsgegevensinbreuk maakt op de AVG.

1.4 Gegevenswissing en bewaartermijn

De persoonsgegevens van de betrokkenen worden gewist of geblokkeerd als ze niet meer voor een bepaald doeleinde hoeven te worden bewaard. De persoonsgegevens kunnen ook worden bewaard als dit door de Europese of nationale wetgever in verordeningen van de EU, wetten of andere voorschriften die voor de verwerkingsverantwoordelijke gelden, zo is vastgelegd. Gegevens worden ook geblokkeerd of gewist als een door de bedoelde normen voorgeschreven bewaartermijn afloopt, tenzij de gegevens verder moeten worden opgeslagen om een overeenkomst te sluiten of uit te voeren.

1.5 Beveiliging van de verwerking

1. Wij nemen passende organisatorische en technische veiligheidsmaatregelen die aan de stand van de techniek voldoen. Zo worden de door ons verwerkte gegevens beschermd tegen onbedoelde of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging of toegang door onbevoegde personen.
2. Een van deze veiligheidsmaatregelen is de versleutelde overdracht van gegevens tussen uw browser en onze server.

1.6 Doorgifte aan derden, onderaannemers en externe leveranciers

1. De gegevens worden alleen in het kader van de wettelijke richtlijnen aan derden doorgegeven. Wij geven de gegevens van de gebruikers alleen door aan derden als dit bijv. nodig is voor de facturering of voor andere doeleinden waarbij de doorgifte nodig is om aan de contractuele verplichtingen tegenover de gebruikers te voldoen.
2. Als wij voor onze website gebruikmaken van de diensten van onderaannemers, hebben wij tegenover dit bedrijf geschikte contractuele maatregelen en passende technische en organisatorische maatregelen genomen.
3. Als we inhoud, software of andere middelen van andere bedrijven (hierna ‘externe leveranciers’ genoemd) gebruiken die in een derde land zijn gevestigd, moet ervan worden uitgegaan dat er een gegevensoverdracht plaatsvindt naar de lidstaten waar de externe leverancier is gevestigd. De gegevens worden alleen door ons aan derde landen doorgegeven als er voor een passend beschermingsniveau is gezorgd, de gebruiker hier toestemming voor heeft gegeven of als hier wettelijke toestemming voor is.

 

2 Concrete gegevensverwerking

2.1 Verzamelen van gegevens over het gebruik van de website

1. Bij het gebruik van de website worden automatisch gegevens van de browser van de gebruiker aan ons doorgegeven; dat zijn bijvoorbeeld de naam van de geopende website of het geopende bestand, de datum en tijd van het openen, de hoeveelheid verzonden informatie, de melding dat het openen is gelukt, het browsertype en de browserversie, het besturingssysteem van de gebruiker, de referrer-URL (de laatste bezochte pagina), het IP-adres en de provider die de aanvraag doet.
2. Deze gegevens worden op grond van gerechtvaardigde belangen verwerkt overeenkomstig artikel 6 lid (1) sub f AVG (bijv. optimalisatie van de website) en voor het waarborgen van de beveiliging van de verwerking overeenkomstig artikel 5 lid (1) sub f AVG (bijv. om cyberaanvallen te bestrijden en nader te onderzoeken).
3. De gegevens worden automatisch 60 dagen na het einde van de verbinding, dat wil zeggen het gebruik van de website, gewist voor zover hier geen andere bewaartermijnen voor gelden.
4. Het verzamelen en opslaan van gegevens in logbestanden is absoluut noodzakelijk voor het beschikbaar stellen en houden van de website. De gebruiker kan de beheerder van de website daarom niet vragen deze gegevens te wissen of te rectificeren en kan hier ook geen bezwaar tegen maken.

2.2 Contactformulier en contactopname per e-mail

1. Als er contact met ons wordt opgenomen (door het onlineformulier te verzenden of een e-mail te sturen), worden de door de gebruiker verstrekte gegevens alleen gebruikt voor het verwerken van de aanvraag en de afwikkeling hiervan.
2. De gegevens worden alleen verder gebruikt als de gebruiker hier toestemming voor heeft gegeven.
3. De gegevens van de gebruikers worden in ons CRM-systeem (voor klantrelatiebeheer) of in vergelijkbare software of een vergelijkbare database opgeslagen. Hier gelden de wettelijke bewaartermijnen voor zakelijke brieven.

2.3 Links naar andere websites

1. Bij het gebruik van een van onze diensten (bijv. ‘contact’) wordt u automatisch doorgestuurd naar de website www.rollon.com.
2. Let erop dat deze privacyverklaring hier niet op van toepassing is. De privacyverklaring van de gelinkte website kan aanzienlijk afwijken van deze verklaring.

2.4 Google Tag Manager

1. Deze website maakt gebruik van de Google Tag Manager. Hiermee kunnen websitetags centraal worden beheerd. Met de Google Tool Manager worden alleen tags geïmplementeerd. Er worden geen cookies geplaatst en er worden ook geen persoonsgegevens verzameld. De Google Tool Manager activeert andere tags die mogelijk persoonsgegevens verzamelen. De Google Tool Manager heeft echter geen toegang tot deze gegevens.
2. Als tags zijn uitgeschakeld op domein- of cookieniveau, blijft dit van kracht voor alle tracking tags die zijn geïmplementeerd met de Google Tag Manager.

2.5 Google Analytics

1. Bij deze website wordt gebruikgemaakt van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (‘Google’).
2. Google Analytics maakt gebruik van zgn. ‘cookies’. Dat zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en een analyse van het gebruik van de website mogelijk maken. De informatie die door het cookie wordt gegenereerd inzake het gebruik van deze website, wordt doorgaans naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. Door de activering van IP-anonimisering op deze website zal uw IP-adres door Google worden ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die deelnemen aan de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. Google zal deze informatie namens de exploitant van deze website gebruiken om het gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen en om andere met het website- en internetgebruik verbonden diensten aan de eigenaar van de website te leveren. Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics door uw browser wordt doorgegeven, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens. U kunt het opslaan van cookies voorkomen via een overeenkomstige instelling in uw browsersoftware. Wij wijzen u er echter op dat in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunnen worden benut. U kunt het verzamelen van gegevens die door het cookie worden gegenereerd en betrekking hebben op het gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) voor Google en de verwerking van deze gegevens door Google bovendien voorkomen door de volgende link in de beschikbare browserinvoegtoepassing te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.
3. Verder kunt u het verzamelen van uw gegevens bij het bezoek aan deze website ook voorkomen met ingang van de toekomst door de volgende opt-outcookie in te stellen: Google Analytics uitschakelen

2.6 Google Fonts

1. Onze website maakt gebruik van Google Fonts van het bedrijf Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS).
2. Het gebruik van Google Fonts is zonder authenticatie en er worden geen cookies naar de Google Fonts API gestuurd. Als u een account bij Google heeft, worden geen Google-accountgegevens aan Google doorgegeven bij het gebruik van Google Fonts. Google verzamelt alleen het gebruik van CSS en de gebruikte fonts en slaat deze gegevens veilig op.
3. Meer hierover en antwoorden op andere vragen zijn te vinden op https://developers.google.com/fonts/faq.
4. Welke gegevens door Google worden verzameld en waar deze worden gebruikt, kunt u op https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/ nalezen.

2.7 YouTube

1. Wij maken voor het weergeven en afspelen van video’s gebruik van de diensten van de aanbieder YouTube. De video’s zijn daarbij geïntegreerd in de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus.
2. Op de website van YouTube worden cookies gebruikt om de gegevens van de gebruikers van hun website te verzamelen. YouTube gebruikt deze gegevens onder andere voor het maken van videostatistieken, met als doel de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren en misbruik tegen te gaan.
3. Door het gebruik van YouTube wordt er verbinding gemaakt met het Google-netwerk ‘DoubleClick’. Als u de video afspeelt, kan dit meer gegevensverwerkingsprocessen in gang zetten. Wij hebben hier geen invloed op.
4. Meer informatie over gegevensbescherming bij YouTube vindt u in de privacyverklaring van dit bedrijf op: http://www.youtube.com/t/privacy_at_youtube.

 

3 Cookiebeleid

3.1 Algemene informatie

1. Cookies zijn gegevens die van onze webserver of van webservers van derden aan de webbrowser van gebruikers worden doorgegeven en hier worden opgeslagen om later te kunnen worden gebruikt. Bij cookies kan het om kleine tekstbestanden of andere vormen van de opslag van gegevens gaan.
2. Als de gebruikers niet willen dat er cookies op hun computer worden opgeslagen, wordt ze gevraagd deze optie in de systeeminstellingen van hun browser uit te schakelen. Opgeslagen cookies kunnen in de systeeminstellingen van de browser worden gewist. Als er geen cookies op de computer van de gebruiker worden geplaatst, kan dit leiden tot functionele beperkingen van deze website.

3.2 Mogelijkheden voor bezwaar maken

U kunt bezwaar maken tegen het gebruik van cookies voor het meten van de reikwijdte en voor reclamedoeleinden via de
a. website voor het uitschakelen van cookies van het Network Advertising Initiative: http://optout.networkadvertising.org/
b. de Amerikaanse website http://www.aboutads.info/choices
c. de Europese website http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/

 

4 Wijzigingen van de privacyverklaring

1. Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring met betrekking tot de gegevensverwerking te wijzigen om deze aan te passen aan gewijzigde juridische situaties, aan wijzigingen van de website of aan de gegevensverwerking.
2. Als hier toestemming van de gebruikers voor nodig is of delen van de privacyverklaring regelingen van de contractuele verhouding met de gebruikers bevat, worden de wijzigingen alleen met toestemming van de gebruikers doorgevoerd.
3. De gebruikers wordt gevraagd regelmatig te kijken of de inhoud van deze privacyverklaring is gewijzigd.

Stand: 18-05-2018

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.